Faculty

Prof. Yong XU

Professor

B408, New Science Building, Tsinghua University,

Beijing 100084

Phone:8610-62772780

Fax:8610-62781604

yongxu@mail.tsinghua.edu.cn

Webpage:

http://sparc.phys.tsinghua.edu.cn/homepage/xy/

http://cems.riken.jp/en/laboratory/cmfru

Bibliography

Work Experience:

2021-present Professor, Department of Physics, Tsinghua University

2018-2021 Associate Professor, Department of Physics, Tsinghua University

2015-2018 Assistant Professor, Department of Physics, Tsinghua University

2015-present Unit Leader, RIKEN Center for Emergent Matter Science

2013-2015 Research Scholar, Department of Physics, Stanford University

2010-2013 Humboldt Fellow, Fritz Haber Institute of Max Planck Society

Education:

2005-2010 Ph.D. in Condensed Matter Physics, Institute for Advanced Study, Tsinghua

University

2001-2005 B.S. in Physics, Department of Physics, Tsinghua University

Teaching

First-principles computational methods

Interests

Research area: Theoretical and computational condensed-matter physics, first-principles material computation and design, topological insulators, topological quantum states of matter

· We are a research group on theoretical and computational condensed-matter and materials physics. Our main research interest is to understand/predict unusual quantum phenomena and novel material properties, based on first-principles electronic structure calculations. In particular, we focus on exploring the electronic, thermal, optical and magnetic properties of low-dimensional systems (e.g. layered materials, materials surfaces and interfaces) as well as materials with non-trivial topological order. The primary goal of our research is to design advanced functional materials that can be used for low-dissipation electronics, high-performance thermoelectricity and high-efficiency solar cell. We are also interested in developing theoretical methods for studying quantum thermal, electronic, and thermoelectric transport at the mesoscopic scale.

Honor and Awards

· 2011-2013 Alexander von Humboldt Fellow

· 2018 Young Faculty Award, Tsinghua University

Selected Publications

Web of Science ResearcherID

https://publons.com/researcher/2364833/yong-xu/

1. Yang Li#, Jiaheng Li#, Yang Li, Meng Ye, Fawei Zheng, Zetao Zhang, Jingheng Fu, Wenhui Duan*, and Yong Xu*

High-Temperature Quantum Anomalous Hall Insulators in Lithium-Decorated

Iron-Based Superconductor Materials

Phys. Rev. Lett. 125, 086401 (2020).

2. Joseph Falson, Yong Xu, Menghan Liao, Yunyi Zang, Kejing Zhu, Chong Wang, Zetao Zhang, Hongchao Liu, Wenhui Duan, Ke He, Haiwen Liu*, Jurgen H. Smet*, Ding Zhang*, Qi-Kun Xue

Type-II Ising Pairing in Few-Layer Stanene

Science 367, 1454 (2020).

3. Chang Liu#, Yongchao Wang#, Hao Li#, Yang Wu, Yaoxin Li, Jiaheng Li, Ke He,Yong Xu*,Jinsong Zhang*, and Yayu Wang*

Robust axion insulator and Chern insulator phases in a two-dimensional antiferromagnetic topological insulator

Nature Mater. 19, 522 (2020).

4. Jiaheng Li, Yang Li, Shiqiao Du, Zun Wang, Bing-Lin Gu, Shou-Cheng Zhang, Ke He*, Wenhui Duan*, and Yong Xu*

Intrinsic magnetic topological insulators in van der Waals layered MnBi2Te4-family materials

Sci. Adv. 5, eaaw5685 (2019).

5. Chong Wang#, Biao Lian#, Xiaomi Guo, Jiahao Mao, Zetao Zhang, Ding Zhang, Bing-Lin Gu,Yong Xu*, and Wenhui Duan

Type-II Ising superconductivity in two-dimensional materials with spin-orbit coupling

Phys. Rev. Lett. 123, 126402 (2019).

6. Jialiang Deng#, Bingyu Xia#, Xiaochuan Ma#, Haoqi Chen, Huan Shan, Xiaofang Zhai, Bin Li, Aidi Zhao*,Yong Xu*, Wenhui Duan, Shoucheng Zhang, Bing Wang*, and J. G. Hou

Epitaxial growth of ultraflat stanene with topological band inversion

Nature Mater. 17, 1081 (2018).

7. Yunyi Zang, Tian Jiang, Yan Gong, Zhaoyong Guan, Chong Liu, Menghan Liao, Kejing Zhu, Zhe Li, Lili Wang, Wei Li, Canli Song, Ding Zhang,Yong Xu*, Ke He*, Xucun Ma, Shou-Cheng Zhang, and Qi-Kun Xue

Realizing an Epitaxial Decorated Stanene with an Insulating Bandgap

Adv. Funct. Mater. 28, 1802723 (2018).

8. Jian Gou#, Bingyu Xia#, Hang Li#, Xuguang Wang, Longjuan Kong, Peng Cheng, Hui Li, Weifeng Zhang, Tian Qian, Hong Ding,Yong Xu*, Wenhui Duan, Kehui Wu*, and Lan Chen*

Binary two-dimensional honeycomb lattice with strong spin-orbit coupling and electron-hole asymmetry

Phys. Rev. Lett. 121, 126801 (2018).

9. Menghan Liao#, Yunyi Zang#, Zhaoyong Guan, Yan Gong, Kejing Zhu, Ding Zhang*,Yong Xu*, Ke He, Xu-Cun Ma, Shou-Cheng Zhang, and Qi-Kun Xue*

Superconductivity in Few-Layer Stanene

Nature Phys. 14, 344 (2018).

10. Yizhou Liu, Chao-Sheng Lian, Yang Li,Yong Xu*, and Wenhui Duan*

Pseudospins and topological effects of phonons in a Kekule lattice

Phys. Rev. Lett. 119, 255901 (2017).

11. Alessandro Molle, Joshua Goldberger, Michel Houssa,Yong Xu, Shou-Cheng Zhang, and Deji Akinwande

Buckled Two-dimensional Xene sheets

Nature Mater. 16, 163 (2017).

12. Fengfeng Zhu#, Wei-Jiong Chen#,Yong Xu#, Chun-Lei Gao, Dan-Dan Guan, Canhua Liu, Dong Qian*, Shou-Cheng Zhang, Jin-Feng Jia*.

Epitaxial Growth of Two-Dimensional Stanene

Nature Mater. 14, 1020 (2015).

13. Yong Xu, Zhongxue Gan, Shou-Cheng Zhang.

Enhanced Thermoelectric Performance and Anomalous Seebeck Effects in Topological Insulators

Phys. Rev. Lett. 112, 226801 (2014).

14. Hongtao Yuan, Xinqiang Wang, Biao Lian, Haijun Zhang, Xianfa Fang, Bo Shen, Gang Xu,Yong Xu, Shou-Cheng Zhang, Harold Y. Hwang*, Yi Cui*.

Generation and Electric Control of Spin-Valley-Coupled Circular Photogalvanic Current in WSe2

Nature Nanotech. 9, 851 (2014).

15. Haijun Zhang,Yong Xu, Jing Wang, Shou-Cheng Zhang.

Quantum Spin Hall and Quantum Anomalous Hall States Realized in Junction Quantum Wells

Phys. Rev. Lett. 112, 216803 (2014).

16. Haijun Zhang, Jing Wang, Gang Xu,Yong Xu, Shou-Cheng Zhang.

Topological States in Ferromagnetic CdO/EuO Superlattices and Quantum Wells

Phys. Rev. Lett. 112, 096804 (2014).

17. Yong Xu*, Zuanyi Li*, Wenhui Duan*.

Thermal and Thermoelectric Properties of Graphene

Small 10, 2182 (2014).

18. Jing Wang, Biao Lian, Haijun Zhang,Yong Xu, Shou-Cheng Zhang.

Quantum Anomalous Hall Effect with Higher Plateaus

Phys. Rev. Lett. 111, 136801 (2013).

19. Yong Xu*, Oliver T. Hofmann, Raphael Schlesinger, Stefanie Winkler, Johannes Frisch, Jens Niederhausen, Antje Vollmer, Sylke Blumstengel, Fritz Henneberger, Norbert Koch, Patrick Rinke, Matthias Scheffler.

Space-charge transfer in hybrid inorganic/organic systems

Phys. Rev. Lett. 111, 226802 (2013).

20. Yong Xu, Binghai Yan, Hai-Jun Zhang, Jing Wang, Gang Xu, Peizhe Tang, Wenhui Duan, Shou-Cheng Zhang.

Large-gap quantum spin Hall insulators in tin films

Phys. Rev. Lett. 111, 136804 (2013).